Helpdesk

Využijte naše služby 24/7/365 on-line.
Zadejte pohodlně a rychle svůj požadavek.LoadingProbíhá přihlášení, čekejte prosím...
Při potížích se zadáním požadavku kontaktujte
Jitka Kupková Jitka Kupková
vedoucí servisního oddělení (+420) 513 034 961 (+420) 739 446 514

Pro registrované uživatele

Přihlášení do systému

Přihlášení do systému

Do prvního textového pole vložte své jména a příjmení a do druhého vepište vaše heslo. Pokud chcete tento krok při příštím přihlášení vynechat, zatrhněte políčko „Trvalé přihlášení“. Toto políčko zatrhněte pouze v případě, že pracujete na počítači, ke kterému máte pouze vy přístup.

Zadání nového požadavku

Zadání nového požadavku

Pro zadání nového požadavku stačí, když vyplníte všechna připravená textová pole. Do „předmětu“ stručně uvedete, čeho se problém týká, k čemu se vztahuje. Do popisu potom konkrétněji a detailněji popíšete váš požadavek. Je dobré, pokud uvedete co nejvíce relevantních informací. Tím zabráníte komunikačnímu šumu, nejasnostem a zbytečným časovým prodlevám, vznikajícím při dodatečné komunikaci, upřesňování a specifikaci. Pokud máte soubory, které souvisejí se zadávaným úkolem (obrázky, screeny, texty, data, apod.) nahrajte je prostřednictvím třetího spodního pole. Zvolte cestu k danému souboru a klikněte na tlačítko „nahrát“. Pokud jste si jisti, že vše důležité jste uvedli. Klikněte na „Odeslat požadavek“

V levém sloupci máte výpis všech zadaných požadavků. Pokud na některý kliknete, zobrazí se vám jeho plný název, detailní popis a další parametry, jako odhadovaný čas nutný pro jeho realizaci, průběh, míra dokončení, priorita nebo zařazení.

Pro neregistrované uživatele

Abyste jako neregistrovaný uživatel mohl zadat požadavek na helpdesk, musíte vyplnit identifikační formulář. Na jeho základě budeme moci správě vyhodnotit a zpracovat váš požadavek.

Zadání nového požadavku

Zadání nového požadavku

Vyplňte všechna pole; název vaší organizace, jméno a příjmení a kontaktní údaje jako telefon, email. Druhá část formuláře se vztahuje k samotnému požadavku. Do předmětu stručně uveďte, čeho se problematika týká. Do popisu konkrétněji a detailněji popište váš požadavek. Uveďte, prosím, co nejvíce relevantních a důležitých informací. Zabráníte tím nejasnostem a zbytečným časovým prodlevám, vznikajícím při dodatečné komunikaci, upřesňování a specifikaci. Pokud máte soubory, které souvisejí se zadávaným úkolem (obrázky, screeny, texty, data, apod.) nahrajte je prostřednictvím třetího spodního pole. Zvolte cestu k danému souboru a klikněte na tlačítko „nahrát“. Na závěr opište kód z obrázku do příslušejícího pole. Jestli jste si jisti, že vše důležité jste uvedli, klikněte na „Odeslat požadavek“. Pokud jste vynechali některý z bodů, požadavek nebude zpracován a pro jeho řádné odeslání budete muset informace doplnit.

Proč se stát registrovaným uživatelem?

 • Nebudete nuceni při každém zadání nového požadavku vyplňovat své kontaktní údaje.
 • Budete mít kompletní seznam historie požadavků.
 • Získáte přehled nad aktuálním stavem požadavků, průběhem plnění.
 • Vaše komunikace a řešení problémů bude jednodušší, rychlejší a přehlednější.

Jak se registrovat?

Pokud máte zájem stát se registrovaným uživatelem Helpdesku IT Logica, napište na adresu it-logica@it-logica.cz. V krátké době vás kontaktujeme a zašleme registrační údaje.

Kontakty

PODMÍNKY UŽITÍ

I.

Úvodní ustanovení

1) Provozovatelem služeb, produktů, software, internetových stránek a aplikací umístěných na adrese http://helpdesk.it-logica.cz a souvisejících doménách (dále jen „Služba“ nebo „Služby“) je společnost IT Logica s.r.o., se sídlem Brno - Černá Pole, Bendlova 131/1, PSČ 613 00, IČ 283 48 141, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 62857 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

2) Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami zadává požadavek.

3) Uživatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami užití a výslovně akceptuje veškerá jejich níže uvedená ustanovení a zavazuje se tak dodržovat pravidla v nich stanovená.

II.

Práva a povinnosti.

1) Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že

 • je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,
 • veškeré údaje, které o sobě při zadání požadavku poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb jeho požadavek nemusí být Provozovatelem vyřízen,
 • bude používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
 • pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Provozovatelem,
 • zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
 • pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Provozovateli,
 • nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání, jednání poškozujícího Provozovatele, jeho dobré jméno nebo jiné Uživatele, či jednání odporujícího těmto Podmínkám,
 • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu,
 • pozměňovat či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajímat, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či kopie softwaru (částí softwaru), včetně produktů nebo služeb získaných a/nebo poskytovaných v souvislosti se Službou, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla,
 • nebude Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Provozovatelem nebo jakkoliv rušit používání těchto serverů nebo Služeb jinými osobami,

2) Uživatel výslovně bere na vědomí, že zadání požadavku má charakter prekontraktačního jednání se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Provozovatel vyhodnotí na základě podkladů dodaných Uživatelem časovou náročnost díla a vytvoří nabídku, jejíž akceptace zakládá vznik právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem.

3) Uživatel souhlasí se zasíláním pravidelných informací technicko-informačního charakteru a jiných zpráv dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4) Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky a způsob poskytování Služby kdykoliv libovolně na základě vlastního rozhodnutí upravovat, inovovat nebo ukončit.

5) Přístup ke Službě může být úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit či přerušit poskytování Služby Uživateli.

III.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

1) Veškerý obsah Služby má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací. Služba je poskytována „tak jak je.“ Provozovatel dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Služby. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

2) Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů a za způsob, jakým Službu využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití Služby, poškození či jiné technické problémy při užívání Služby. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádnou záruku, včetně záruky vhodnosti poskytované Služby pro určitý, konkrétní účel využití.

3) Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která by vznikla Uživateli nebo třetí osobě v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Služby zejména:

 • v důsledku použití informací dostupných prostřednictvím Služby,
 • v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí Služby,
 • nedovoleným nebo nesprávným užíváním Služby Uživatelem,
 • za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Služby,
 • za obsah patřící třetím subjektům, který lze navštívit prostřednictvím Služby.

 

IV.

Ochrana autorských práv

1) Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem přístupným prostřednictvím Služby přísluší Provozovateli. Autorská práva k digitálním obrazovým a zvukovým záznamům přísluší jejich majitelům. Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

V.

Ochrana osobních údajů

1) Zadáním požadavku (tj. vyplněním formuláře, zaškrtnutím políčka souhlasu s těmito podmínkami a odesláním vyplněného formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Provozovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby.

2) Provozovatel se zavazuje s osobními údaji Uživatelů nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje v anonymizované podobě pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, marketingových aktivit, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

3) Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele výslovně souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

4) Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Provozovatele nebo propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.

VI.

Závěrečná ustanovení

1) Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Pro případ užití se jednoznačně sjednává, že smluvní ujednání uzavřené po datu platnosti těchto podmínek má přednost před ujednáními těchto Podmínek užití.

2) Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

3) Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

4) Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

5) Podmínky užívání jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2012.

Zpravodaj

Při zápisu k odběru článků získáte možnost účastnit se odborného semináře o internetovém marketingu.

Více informací o zpravodaji

Spojte se s námi

Nejrychleji nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 513 034 961

Případně pošlete poptávku emailem. Pokud chcete sledovat dění v naší agentuře, sledujte nás na sociálních sitích.

GOOGLE+ FACEBOOK TWITTER ADRESA KANCELÁŘE